نخبه ای با 786 اختراع

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/PuZcz/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>     حرف آنلاین: یک مخترع و نخبه الکترونیک دارای ۷۸۶ اختراع بر لزوم حمایت از نخبگان نه صرفا مادی بلکه رفتاری و گفتاری تاکید دارد و نسبت به اینکه نخبگان گوشهگیر و منزوی شده یا مجبور به ترک کشور شوند هشدار داده و […]

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/PuZcz/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

 

 

حرف آنلاین: یک مخترع و نخبه الکترونیک دارای ۷۸۶ اختراع بر لزوم حمایت از نخبگان نه صرفا مادی بلکه رفتاری و گفتاری تاکید دارد و نسبت به اینکه نخبگان گوشهگیر و منزوی شده یا مجبور به ترک کشور شوند هشدار داده و تاکید میکند که خودش در هر صورت به همه پیشنهادات دست رد زده و میخواهد همچون یک سرباز به مملکت خود خدمت کند.