مهمترین برنامه های مدیریت شهری نکا

خلیلی شهردار نکا در مراسم‌ اختتامیه طرح ممیزی شهر #نکا ضمن اعلام فعالیت های صورت گرفته، برخی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری نکا را اعلام کرد.?

خلیلی شهردار نکا در مراسم‌ اختتامیه طرح ممیزی شهر #نکا ضمن اعلام فعالیت های صورت گرفته، برخی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری نکا را اعلام کرد.?