معاون وزیر کار؛ لزوم حمایت از تولیدات داخلی در جنگ اقتصادی