زاهدی وفا به وزارت کار نرسید!

حرف آنلاین: صلاحیت محمد هادی زاهدی وفا برای تصدی وزارت کار توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید نشد.

محمد هادی زاهدی وفا که از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، در بررسی صلاحیت ناکام ماند.

امروز سه شنبه رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دفاع کرد. زاهدی وفا نیز برنامه های خود را بیان کرد و همچنین نمایندگان موافق و مخالف نیز نظرات خود را بیان کردند.

پس از رای گیری، محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۶ رای موافق به دست آورد اما به دلیل اینکه کل آرای ماخوذه ۲۷۲ اری بود و وی باید ۱۳۷ رای می آورد، موفق به کسب این کرسی در دولت نشد.

آرای زاهدی وفا سه نوبت بازشماری شد اما در نهایت یک رای کم آورد. گزینه وزارت کار، در این رای گیری ۱۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع داشت.