بعید بودن فعالیت آتش فشانی در دماوند

عضو هیأت علمی دانشگاه وین گفت: فعالیت دوباره دماوند  در حال حاضر بعید است اما زمین لرزه ها حرکت مواد مذاب را تحریک می کنند.در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در آن حکایت از فعالیت آتش فشان دماوند پس از سال ها دارد.فعالیت دوباره قله دماوند پرسشی است که بسیاری آن […]

عضو هیأت علمی دانشگاه وین گفت: فعالیت دوباره دماوند  در حال حاضر بعید است اما زمین لرزه ها حرکت مواد مذاب را تحریک می کنند.در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در آن حکایت از فعالیت آتش فشان دماوند پس از سال ها دارد.فعالیت دوباره قله دماوند پرسشی است که بسیاری آن را دارند.عضو هیأت علمی دانشگاه وین در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برای اولین بار نیست بخارهایی از آتشفشان دماوند خارج می شود و طی سال های گذشته بارها این مورد مشاهده شده است.پرفسور عطاالله قبادیان  گفت: متصاعد شدن گاز گوگرد از دهانه کوه آتشفشان دماوند منجر به این امر شده که مردم فعال شدن دماوند را باور کنند.وی تصریح کرد: هرچند دماوند یک آتشفشان نیمه فعال است و ممکن است بر اثر زمین لرزه هایی در زیر زمین مواد مذاب داخل زمین تحریک شده و گاها از دهانه خارج شود اما آن هم بسیار اندک خواهد بود .قبادیان خاطرنشان کرد: اما به دلیل نیمه فعال بودن این آتشفشان بهترین کار برای جلوگیری از نگرانی استفاده از دستگاه های زمین شناسی برای اندازه گیری صدا و مسیر حرکت مواد مذاب اطراف دهانه است.