نادعلی کهنسال سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران شد+سوابق

حرف انلاین:نادعلی کهنسال به عنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب شد.

این حکم که از سوی سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران صادر شده است،  طی مراسمی با حضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اجرایی شد.

جابر کریمی آکندی پیش از کهنسال مسئولیت دفتر اقتصادی استانداری مازندران را برعهده داشت.

نادعلی کهنسال سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از پرسنل شرکت دخانیات مازندران می باشد. وی در خرداد 1400 از مدیریت دخانیات مازندران تودیع شده بود.
ریاست سازمان بازرگانی استان گلستان و مدیر مجتمع دخانیات استان گلستان از سوابق اجرایی این مدیر تازه منصوب شده در استانداری مازندران است.
کهنسال همچنین در انتخابات 1400، رئیس ستاد انتخابات مردمی آیت الله رئیسی (ایران ما) در مازندران بوده است.

 

نادعلی کهنسال+استانداری مازندران

 

شرح وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران :

 1. بررسی ومطالعه درامور تولید وارایه پیشنهادات لازم درجهت رفع مشکلات وبهبود وضعیت اقتصادی دراستان براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .
 2. انجام هماهنگیهای لازم بمنظورتشکیل ومدیریت بازارچه های مرزی دراستان براساس ضوابط ومقررات مربوطه ونظارت وارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایرواحد ها ودستگاه های ذیربط براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .
 3. پیگیری مسایل ومشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه های مرزی وتعاونی های مرزنشین .
 4. نظارت وپیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان وهماهنگی جهت ابلاغ دستورات واجرایی شدن تصمیمات ملی درحوزه مذکور.
 5. ساماندهی وهماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمند ی یارانه ها.
 6. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان وپیگیری لازم برای رفع مشکلات وموانع احتمالی آنان .
 7. هماهنگی ونظارت برفرآیند تهیه وتوزیع کالا و مایحتاج عمومی ورسیدگی به امور مرتبط به تنظیم بازار کالا وخدمات استان .
 8. انجام هماهنگی لازم درخصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت ومعدن استان ، شهرک های صنعتی وخوشه های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .
 9. اعمال کنترل لازم وبررسی مسایل ومشکلات مرتبط با رنجیره های تامین وتوزیع کالا وایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی .
 10. ارایه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت وپیشرفت فعالیت های اقتصادی وتجاری ، مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی وسایر دستگاه های اقتصادی مرتبط براساس اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .
 11. هماهنگی وبررسی عملکرد بانک های دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی دارای مجوز .
 12. پیگیری مسایل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایرواحدها و دستگاه های ذیربط استان .
 13. هماهنگی وهمکاری با واحد های استانی دستگاههای اجرایی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی ومنابع طبیعی استان ).
 14. هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات درکمسیون ها، شوراها وستادهاو کمیته های ذیربط جهت همکاری وهماهنگی دستگاه های اجرایی و ارایه تحلیل های لازم به مسئولین ذیربط .
 15. شرکت درجلسات مربوط به امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه ها وکمیته ها وزیرمجموعه های آنان).
 16. نظارت وهماهنگی فعالیت های دستگاه های اجرایی مسئول درامرصادرات بمنظور تحقق اهداف وتکالیف مرتبط مندرج درسند راهبردملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سندتوسعه استان وسایرسیاست های کلان اقتصادی .
 17. ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مسئول درامرصادرات بمنظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی ومهندسی وترانزیت کالا ازاستان .
 18. هماهنگی به منظور تدوین واجرای برنامه های حمایتی ، هدایتی ، فنی وزیربنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی وقوانین ومقررات مربوط .
 19. پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان درچارچوب سیاست های ابلاغی .
 20. شناسایی وپیگیری مشکلات واحد های تولیدی – صنعتی .
 21. پیگیری ونظارت برنامه ی راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد درمبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه های مرزی ، اسکله های خاص ).