اقتصاد مازندران ، نیازمند عمومی سازی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با #حرف‌_آنلاین از طرحی خبر داد که می تواند ضمن اجرای شعار سال، می تواند عمومی‌سازی اقتصاد مازندران و افزایش مشارکت مردم استان در توسعه و آبادانی تاثیر‌بسزایی داشته باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با #حرف‌_آنلاین از طرحی خبر داد که می تواند ضمن اجرای شعار سال، می تواند عمومی‌سازی اقتصاد مازندران و افزایش مشارکت مردم استان در توسعه و آبادانی تاثیر‌بسزایی داشته باشد.