حرف آنلاین: حدود یک هفته از سیل خسارت بار شرق مازندران می گذر و امدادرسانی به این مناطق ادامه دارد. مردم و ورزشکاران نیز به کمک نهادهای امدادی و بسیج آمده اند و هم نوعان خود را تنها نگذاشته اند.

پس از سیلپس از سیل 2پس از سیل 3پس ا سیل 4پس از سیل5پس از سیل 6پس از سیل 7