یک بانو رئیس شورای شهر فریدون‌کنار شد

سیده نازبانو عزیزی باسابقه‌ترین عضو شورای شهر فریدون‌کنار با چهار رأی رئیس شورای این شهر شد . در آخرین جلسه شورای شهر فریدون‌کنار سیده نازبانو عزیزی که در تمامی ادوار شورا به‌عنوان منتخب شهر فریدون‌کنار حضور دارد با چهار رأی به مدت یک سال رئیس شورای شهر فریدون‌کنار و مصطفی شیاری کناری که پیش‌ازاین دو […]

سیده نازبانو عزیزی باسابقه‌ترین عضو شورای شهر فریدون‌کنار با چهار رأی رئیس شورای این شهر شد . در آخرین جلسه شورای شهر فریدون‌کنار سیده نازبانو عزیزی که در تمامی ادوار شورا به‌عنوان منتخب شهر فریدون‌کنار حضور دارد با چهار رأی به مدت یک سال رئیس شورای شهر فریدون‌کنار و مصطفی شیاری کناری که پیش‌ازاین دو سال رئیس  شورای شهر بود با پنج رأی به‌عنوان نائب رئیس و مهدی باقر زاده فریدونی که در کارنامه خود یک سال نائب رئیسی را دارد با ۵ رأی به‌عنوان منشی و دبیر شورا انتخاب گردیدند.