نماینده کارگران باشید نه لیبرال‌ها!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: کارگران خواستار افزایش دستمزد برابر با سبد معیشت هستند. وی با بیان اینکه هنوز کارفرمایان و دولت به محاسبات سبد معیشت تن نداده‌اند افزود: ولی هرطور محاسبه شود رقم سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است؛ تنها اگر دستمزد برابر با سبد معیشت تعیین شود، می‌توان امید به […]

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: کارگران خواستار افزایش دستمزد برابر با سبد معیشت هستند.

وی با بیان اینکه هنوز کارفرمایان و دولت به محاسبات سبد معیشت تن نداده‌اند افزود: ولی هرطور محاسبه شود رقم سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است؛ تنها اگر دستمزد برابر با سبد معیشت تعیین شود، می‌توان امید به بهبود وضع معیشتی کارگران داشت، در غیر این صورت، بازهم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.

توفیقی تاکید می‌کند: در سال ۹۹، تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در این شرایط، خواسته کارگران، عمل به بند دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت است؛ نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون کارگری آن، اگر حامی و دلسوز کارگران هستند، بهتر است به جای عدد و رقم دادن برای دستمزد، فشار بیاورند که قوانین بالادستی دستمزد اجرایی شود؛ قانون می‌گوید مزد باید برابر با سبد معیشت تعیین شود و نمایندگان مجلس کمک کنند که این الزام قانونی، اجرایی شود.

او در پایان بازهم تاکید می‌کند: اعلام عدد و رقم برای دستمزد، دست کارگران را در چانه زنی می‌بندد و فضای جامعه را به سمت اعدادی می‌برد که مطلوب کارگران نیست؛ دستمزد فعلی کارگران قادر به پوشش ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی نیست؛ چطور از ۳۲ درصد سخن می‌گویند؟ این اعداد و ارقام چطور قرار است برای کارگران «معیشت شایسته» فراهم کند؟ نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند، یعنی باید نماینده طبقه کارگر باشند نه حامی و مدافع سرمایه‌داران و لیبرال‌ها!/ایلنا