قلع و قمع ۳۰ هزار متر مربع از زمین کشاورزی کلاردشت

مدیر جهاد کشاورزی کلاردشت از قلع و قمع یک فقره تغییر کاربری غیر مجاز در ۳۰ هزار متر مربع اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

عباس درزی نیا مدیر جهاد کشاورزی کلاردشت گفت: برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی یک فقره تغییر کاربری غیر مجاز در ۳۰ هزار متر مربع اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت قلع و قمع شد.

او افزود: یک بنای احداثی به مساحت ۶۰ متر مربع در منطقه پیشنبور (قلعه کتی) این شهرستان قلع و قمع و زمین کشاورزی به عرصه تولید بازگشت.

درزی نیا اظهار کرد : هر گونه مستحدثات خارج از محدوده قانونی شهرها، خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستا‌ها و حتی داخل بافت روستا‌های فاقد طرح هادی مصوب باید با کسب مجوز از جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، در غیر اینصورت طبق ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.