ضرورت حمایت مسئولان از شهر تاریخی فرح آباد

محمد مهدی فاطمی شهردار فرح‌آباد در گفت‌وگو با #حرفمازندران، ضمن اینکه خواستار حمایت مسولین از این شهر تاریخی شده، #میراثفرهنگی و تجن‌رود را از ظرفیت‌های خاص این شهر جهت #پیشرفت و آبادانی اعلام کرد.

محمد مهدی فاطمی شهردار فرح‌آباد در گفت‌وگو با #حرفمازندران، ضمن اینکه خواستار حمایت مسولین از این شهر تاریخی شده، #میراثفرهنگی و تجن‌رود را از ظرفیت‌های خاص این شهر جهت #پیشرفت و آبادانی اعلام کرد.