برنامه دولت اقتصاد مردم محور است

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: دولت معتقد است اقتصاد در صورتی به رشد مطلوب دست می یابد که به دست مردم اتفاق بیفتد. احمد حسین زادگان درنشست رئیس و اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه ماهیت اتاق بازرگانی، اقتصادی است، گفت: باتوجه به […]

1

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: دولت معتقد است اقتصاد در صورتی به رشد مطلوب دست می یابد که به دست مردم اتفاق بیفتد.

احمد حسین زادگان درنشست رئیس و اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه ماهیت اتاق بازرگانی، اقتصادی است، گفت: باتوجه به شرایط کنونی کشور، فعالیت های اقتصادی باید پیوست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کشور در حوزه امنیتی دچار مشکل نیست اما در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بیشتر کارشود، خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند عزم عمومی است و با آماده نمودن بستر امن و آرام در حوزه های اجتماعی و سیاسی می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ملاحظات سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی حتی در طرح های عمرانی را ساده ضروری دانست و تصریح کرد: برنامه دولت ایجاد نشاط و تحرک در جامعه و اهمیت به تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد در راستای اقتصاد مردم محور است، زیرا دولت معتقد است اقتصاد در صورتی به رشد مطلوب دست می یابد که به دست مردم اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه دولت زمینه فعالیت موثر نهادهای غیر دولتی را آماده کرده است، گفت: اتاق بازرگانی یک نهاد غیردولتی موفق است و اگر بخواهیم در تمامی حوزه ها  تغییرات خوبی اتفاق بیفتد، باید تعداد تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد موثر را افزایش دهیم. سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری مازندران گفت: بنا داریم با همکاری بخش های مرتبط استانداری، ارتباطات بین المللی استان را افزایش دهیم. بنابراین از اتاق بازرگانی برنامه ریزی منظم و منسجم برای استفاده مناسب از این ارتباطات را انتظار داریم.

حسین زادگان تاجران را سفیران حسن نیت بین ملت ها و دولت ها دانست و ادامه اداد: اتاق بازرگانی نشان داد که می تواند به عنوان یک نهاد غیر دولتی، با قدرت در عرصه اقتصادی و بین الملل وارد شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران استانی مرزی است، خاطرنشان کرد: با توجه به امتیازهایی که برای استان های همجوار با کشورهای همسایه درنظر گرفته شده، ارتباط ما با کشورهای همسایه می تواند به توسعه اقتصادی در استان منجر شود.

این مسئول افزود: اگر با کشورهای همسایه بر اساس چارچوب و سیاست های کلی نظام ارتباط برقرار کنیم، بخشی از مشکلات  گردشگری و اقتصادی استان قابل حل است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مسائل  سیاسی و امنیتی در ارتباط  با کشورهای همسایه باید رعایت شود، گفت: بنا داریم با همکاری بخش های مرتبط استانداری، ارتباطات بین المللی استان را افزایش دهیم. بنابراین از اتاق بازرگانی برنامه ریزی منظم و منسجم برای استفاده مناسب از این ارتباطات را انتظار داریم.

وی وظیفه دولت را مهیا کردن بستر برای ارتباطات اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از اینکه دولت زمینه و ارتباط لازم را ایجاد کرد، بخش خصوصی توانمند می تواند از این ظرفیت بهره برداری کند.