«برداشت گندم» در مازندران

مزارع هزارجریب نِکا

مزارع هزارجریب نِکا