بانک نشاءبرنج اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی از اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان را گسترش بانک نشاء برنج عنوان کرد و گفت: برای ایجاد بانک نشاء و ماشین های نشا کار محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد. بانک نشاء مرکز خزانه گیری مکانیزه شالی برنج و کشت بوته شالی با دستگاه نشاء کار است.بذر […]

2

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی از اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان را گسترش بانک نشاء برنج عنوان کرد و گفت: برای ایجاد بانک نشاء و ماشین های نشا کار محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

بانک نشاء مرکز خزانه گیری مکانیزه شالی برنج و کشت بوته شالی با دستگاه نشاء کار است.بذر شالی در بانک نشاء در فضای سربسته با استفاده از خاک و آبیاری قطره ای و در دمای مناسب رشد پیدا می کند و انجام نشاء آن فقط از طریق دستگاه نشاء کار میسر است.دلاور حیدر پور افزود: کشت بوته شالی تهیه شده در بانک نشاء و انجام نشاءکاری با دستگاه نشاء هزینه کشت برنج را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ بانک نشاءدر استان مازندران مجوز بهره برداری گرفته اند، افزود: کاهش ضایعات کمی و کیفی محصول در کاشت و برداشت ،افزایش تولید محصول ،افزایش بهره وری نهاد های کشاورزی ، کاهش سختی کار و ایجاد فرصت های شعلی از مزیت های بانک نشاء است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: خزانه گیری برنج در سه سال اخیر با هدف کشت دوم از اوایل اسفند هر سال آغاز می شود و خزانه گیری سنتی در مورد تغییرات اب وهوایی حساس است اما بانک نشاء بدون توجه به تغییرات آب و هوایی وبدون دغدغه فعالیت خود را انجام می دهد. به گزارش ایرنا، حیدر پور تصریح کرد: به رغم اینکه هزینه تولید برنجکاری با استفاده از بانک نشاء و ماشین نشاکار تا نصف کاهش می یابد، اما اعتقاد کشاورزان این است که رویش بوته تهیه شده از بانک نشاء از مقاومت کمتری در مقابل خطرات احتمالی گرمای هوا و آب بیش از حد نسبت به بوته تهیه شده در خزانه های سنتی دارد. حیدر پور در عین حال گفت که البته تسطیح و یکپارچه سازی برای هندسی کردن زمین و مدیریت آب زیر ساخت و بستر انجام مکانیزه نشاء کاری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴هزار دستگاه نشاء کار در استان مازندران وجود دارد ،افزود :پارسال حدود۵۰ هزار هکتار از زمین های استان مازندران به صورت مکانیزه نشاء کاری شد که پیش بینی امسال برای کشت مکانیزه برنج ۶۰هزار هکتار است.