بازیکن استقلال باشگاه ماشین سازی را محکوم کرد

کمیته وضعیت بازیکنان پنج رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد. با شکایت رضا آذری (بازیکن استقلال) از باشگاه ماشین سازی تبریزبه دلیل مطالبه یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد. فردین عابدینی از باشگاه ماشین سازی تبریز شکایت کرد و […]

کمیته وضعیت بازیکنان پنج رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

با شکایت رضا آذری (بازیکن استقلال) از باشگاه ماشین سازی تبریزبه دلیل مطالبه یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد.

فردین عابدینی از باشگاه ماشین سازی تبریز شکایت کرد و خواستار مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال شد که طبق رای کمیته وضعیت بازیکنان، باشگاه به پرداخت این مبلغ به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.

همچنین باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل شکایت سعید صادقی جهت مطالبه نهصد و پانزده میلیون ریالی، محکوم به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی شد.

باشگاه مس رفسنجان به دلیل شکایت علی‌پور محمد بابت مطالبه یک میلیارد و هشتصد و سی و نه میلیون و دویست و چهل هزار ریالی به پرداخت یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال محکوم شد.

محمدزارع گشتی از باشگاه گل ریحان البرز بابت الزام به انجام تعهد شکایت کرد که در نهایت شکایت وی از سوی کمیته وضعیت بازیکنان مردود و قرار رد صادر شد.