بازدید استاندار مازندران از واحدهای صنعتی و خدماتی آمل

استاندار مازندران در بازدید قریب به ده ساعته خود با توانمندی های صنعتی و خدماتی شهرستان آمل در شهرک های صنفی برنج و بنکداران و واحدهای صنعتی مستقر در امامزاده عبدالله آشنا شد. در این بازدید مسئولان استانی وی را همراهی کردند.

استاندار مازندران در بازدید قریب به ده ساعته خود با توانمندی های صنعتی و خدماتی شهرستان آمل در شهرک های صنفی برنج و بنکداران و واحدهای صنعتی مستقر در امامزاده عبدالله آشنا شد. در این بازدید مسئولان استانی وی را همراهی کردند.

photo_2018-03-05_21-04-041111 photo_2018-03-05_21-04-121111 photo_2018-03-06_10-05-201111 photo_2018-03-06_10-05-251111 photo_2018-03-06_10-05-281111 photo_2018-03-06_10-05-301111 photo_2018-03-06_10-05-331111 photo_2018-03-06_10-05-361111 photo_2018-03-06_10-05-401111 photo_2018-03-06_10-05-421111 photo_2018-03-06_10-05-451111 photo_2018-03-06_10-05-471111 photo_2018-03-06_10-05-491111 photo_2018-03-06_10-05-511111 photo_2018-03-06_10-05-541111 photo_2018-03-06_10-05-561111 photo_2018-03-06_10-05-581111 photo_2018-03-06_10-06-001111 photo_2018-03-06_10-06-021111