اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی مازندران

طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط نیروی انتطامی استان مازندران در چند شهرستان اجرا شده و در نقاط مختلف استان نیز اجرا خواهد شد.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط نیروی انتطامی استان مازندران در چند شهرستان اجرا شده و در نقاط مختلف استان نیز اجرا خواهد شد.