گزارش حرف از تعدیل ۱۴۰نیروی شهرداری بابل/ خوب اما نامطمئن

گزارش حرف از تعدیل ۱۴۰نیروی شهرداری بابل/ خوب اما نامطمئن

گروه اجتماعی-الناز پاک نیا// نوشته اند شهرداری بابل اقتصاد ریاضتی را در پیش گرفته است، واژه ای که نشان می دهد که هزینه ها و درآمدها نه تنها در شهرداری بابل بلکه به شدت در تمام شهرداری های استان مازندران[ادامه خبر]