نتیجه نبود رغبت جامعه امروز به امر پژوهش؛

مدرک‌گرایی به‌جای پژوهشگری

مدرک‌گرایی به‌جای پژوهشگری

بسیاری از پژوهشگران معتقدند صرف اینکه در ۲۶ آذر ماه هر سال، مدیران برای رفع تکلیف، پشت تریبون از ضرورت حمایت پژوهشگران صحبت کنند و پس از آن سراغی از پژوهش و پژوهشگر نگیرند، توهین جدی به این موضوع است.[ادامه خبر]