گزارش تفصیلی حرف از نشست خبری مدیران صنعت برق مازندران؛

برق در چالش مصرف

برق در چالش مصرف

ساری-النازپاک نیا / در ادامه سلسله نشست های مدیران استان مازندران در محل استانداری، مدیران صنعت برق استان مازندران میزبان رسانه ها بودند. تولید و مصرف برق در مازندران به مانند سایر دستگاه های خدماتی از چالشی به عنوان مصرف[ادامه خبر]