جمعیت مازندران رو به پیری

جمعیت مازندران رو به پیری

گزارش حرف از لزوم برنامه جامع حمایتی برای سالمندان؛ گروه اجتماعی: انفجار جمعیتی دهه ۶۰ و همچنین کاهش موالید موجب شده پدیده سالمندی در کشور و به تبع در مازندران با شیب تندتری پیش رفته و تعداد سالمندان افزایش یابد.در[ادامه خبر]