3
چالوس-خبرنگار حرف:
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس اظهار داشت :به دلیل اهمیت زیست محیطی دریاچه ولشت حدود ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در حومه این دریاچه آزاد سازی شد .
“مهرداد خزایی پول” با اعلام این خبر افزود: این اراضی طی دو عملیات در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت صورت گرفت .وی با اشاره این که حفظ گونه های گیاهی و جانوری و حساسیت اراضی ملی اطراف دریاچه ولشت و حفاظت از این دریاچه از اولویت های منابع طبیعی شهرستان چالوس است ، تصریح کرد: با هرگونه تصرف غیرقانونی به اراضی ملی بدون فوت وقت رسیدگی و با متصرفان برخورد می شود.
او اضافه کرد: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو این منطقه را مورد تاخت و تاز سودجویانه خود قرار دهند . به گفته خزایی پول تا پیش از این آزاد سازی ۸۰ هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی حوزه این اداره در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ از دست متصرفان آزاد شده و به وضع سابق بازگردانده شده است . حوزه منابع طبیعی شهرستان چالوس دارای ۱۵۶ هزار هکتار مساحت است .