نوشهر – خبرنگار حرف: شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نوشهر با موضوع حفظ اراضی ساحلی و مستحدته با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران  برگزار شد.

در این نشست که سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر و سرپرست معاونت حفاظت و آبخیزداری این اداره کل حضور داشتند، توضیحات دقیقی در خصوص قوانین اراضی ساحلی و عملکرد حوزه این  اداره کل ارائه شد.  این نشست که در اداره کل بنادر و دریانوردی  برگزار شد، چالشها و مشکلات موجود  جهت اخذ کامل اسناد کاداستر برای کل نوار ساحلی غرب مازندران از سوی مسوولان اداره کل منابع طبیعی نوشهر بیان شد. دبیر شورای پیشگیری جرم استان از اقدامات بازدارنده منابع طبیعی غرب مازندران در جلوگیری از تجاوز به عرصه های ساحلی و ازاد سازی سواحل در حوزه اداره کل  قدردانی کرد.