دانشگاه علوم پزشکی بابل برای سرعت بخشی در شکست ویروس کرونا نرم افزار چند بعدی طراحی کرد.مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل در گفت و گو با ایرنا گفت: تیم فناوری اطلاعات این دانشگاه برای شهروندان بابلی نرم افزاری را طراحی کرده که خود اظهاری در خصوص وضعیت سلامت شهروندان یکی از ابعاد آن است.مهدی اکبری افزود: شهروندان بابلی مشکوک به کرونا علاوه بر اینکه از طریق این نرم افزار آخرین وضعیت سلامتی خود را برای بررسی دانشگاه علوم پزشکی بابل ثبت می کنند دارای قابلیت های دیگری چون اعلام مراکز خدمات درمانی و ساعت های مراجعه شهروندان به این مراکز را به آنها اطلاع می دهد.وی بیان کرد: این نرم افزار سبب می شود که اگر شهروندان نیاز به خدمات درمانی داشته باشند به طور دقیق به آنها اطلاع داده می شود که در چه ساعتی و به کدام مرکز درمانی باید مراجعه کنند.اکبری گفت: شهروندان از طریق این نرم افزار می توانند کمک های خیرخواهانه خود را برای مراکز درمانی اهداء کنند.وی بیان کرد: همچنین در این نرم افزار بخشی به نام قاب ماندگار طراحی شده است که تلاش های شبانه روزی سربازان  خط مقدم جنگ با کرونا به تصویر کشیده می شود.