هفته های منتهی به روز خبرنگار در استان مازندران، یکی از برنامه هایی که از سوی دستگاه های اجرایی رونق گرفته برگزاری، جشنواره های خبری و رسانه ای در حوزه ادارات کل است. نفس تجلیل از فعالان هر حوزه در کنار توجه به خبرنگاران فعال، می تواند انگیزه برای تولید محتوا را افزایش دهد. از این رو به نظر می رسد برگزاری این جشنواره ها بر شناسایی آثار و نیز فعالان و نویسندگان حوزه های تخصصی موثر است.

متاسفانه از ابتدای آغاز برگزاری این جشنواره هدف از برگزاری گم شد و بیشتر به تجلیل و معرفی خبرنگارانی که حوزه های مربوطه را پوشش می دادند محدود شد.

متاسفانه در برگزاری این جشنواره، رفتار گزینشی ادارات مربوطه به وضوح دیده می شود، مشخص نبودن داوران این جشنواره ها و نیز نحوه ارزیابی و نیز مشخص نبودن جوایز و مسائلی از این دست که در جشنواره های رسمی و مطبوعاتی برگزار می شود از آسیب هایی است که این حوزه را تهدید می کند.

اینکه برخی دستگاه ها و روابط عمومی ها تنها با تعداد خاصی از رسانه ها و خبرنگاران فعالیت می کنند آسیبی است که در جای خود جای رسیدگی دارد، اما برگزاری برنامه هایی به نام جشنواره خبری یا مطبوعاتی با محتوای ناقص بخش دیگری از اعتبار این حوزه را زیر سوال می برد.

ورود جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به این حوزه پیش از آغاز برگزاری زمزمه های این جشنواره ها و فستیوال های درون گروهی ضروری است.

یکی از نقاط آسیب پذیر مازندران در حوزه رسانه و مطبوعات، نداشتن شناسنامه قوی در برگزاری جشنواره های ملی و رسانه ای در اندازه ملی و منطقه ای است. در این حوزه نیز اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران می تواند نقطه آغازی را پایه گذاری کند که همانند استان های همترازی مانند گیلان بتواند بخش مهمی از این برنامه ها را مدیریت کند.

توجه به محتوا در مدیریت مطبوعات و رسانه های مازندران از نکاتی است که باید در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. تولید محتوا، خبرنگار پرورش می دهد و دلال و کاسب را از این حوزه دور می کند. در کنار آن روابط عمومی ها قوی و برنامه محور نیز به حوزه محتوای رسانه ها توجه بیشتری داشته و این حوزه را رونق می دهند.

از این رو به نظر می رسد توسعه برنامه محوری حداقل در هفته های منتهی به روز خبرنگار و برگزاری برنامه هایی از این دست که می تواند نقطه قوت حوزه مطبوعات و رسانه های مازندران باشد نباید زمینه ساز مشکلاتی دیگر در این حوزه گردد.

 

الناز پاک نیا