5
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به تهیه سند آب استان در سال ۹۷ از بازنگری آن خبر داد.
به گزارش حرف، اسلامی با بیان اینکه جهت بازنگری این سند کارگروه تخصصی در استان با مشارکت ۱۵ دستگاه مرتبط و به مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شد، گفت: چند جلسه درخصوص مباحث سند توسعه آب استان از جمعیت ثابت و شناور استان، مشارکت ذینفعان با تاکید بر انجام اقدامات اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی مهار آب های سطحی، توجه به مسائل آب زیرزمینی از جمله تغذیه مصنوعی، اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی منابع آب، آب مجازی و سازگاری با کم آبی و مصادیق آن، بحث و تبادل نظر و شرح خدمات آن تهیه و به تصویب رسید.
معاون برنامه ریزی آب منطقه ای مازندران بازنگری سند توسعه آب استان را یک ضرورت برشمرد و گفت: این سند براساس افق ۲۰ ساله مجدداً بازنگری و نیازهای آبی استان در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، شرب و صنعت تدوین می شود.