3

طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر بهروز بایی لاشکی به عنوان سرپرست معاونت حفاظت و امور ارضی این اداره کل معرفی شد .

عبدالرضا سنگاری که خود پیش از این معاونت این حوزه را بر عهده داشت، معاون اموز حنگل این اداره کل را بعنوان سرپرست حفاظت و امور اراضی معرفی کرده بود تا فرد جایگزین را انتخاب نماید .بهروز بایی لاشکی  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر – رویان با این حکم به سمت سرپرستی این معاونت منصوب شد .