با صدور حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران محسن غفاری به سمت سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان آمل – لاریجان (فرمانداری ویژه) منصوب شد.

سید حمید حسینی رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران ضمن اعلام این خبر گفت : با توجه به تجارب ارزنده و بر اساس حکم صادره از سوی سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان محسن غفاری به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان آمل–لاریجان (فرمانداری ویژه) منصوب شد.

گفتنی است پیشتر قاسم رمضانی به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آمل–لاریجان (فرمانداری ویژه)  مشغول انجام وظیفه بود که به افتخار بازنشستگی نائل شدند .