محورهای اعلام شده و ساعت استقبال از شهدای غواص به تفکیک شهرستان به شرح زیر است:

محور ۱

زمان: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

۸: رامسر

۱۰: شیرود

۱۲: تنکابن

۱۵: نشتارود

۱۷: عباس‌آباد

۱۹: سلمان‌شر

۲۰: کلارآباد

محور ۲

زمان: ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

۸: چالوس

۱۰: نوشهر

۱۴: نور

۱۶: رستم‌رود

۱۸: ایزدشهر

۱۹: محمودآباد

محور ۳

زمان: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴

۸: آمل

۱۵: بابل

۱۸: قائم‌شهر

محور ۴

زمان: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴

۸: فریدونکنار

۱۰: بابلسر

۱۲: بهنمیر

۱۶: سیمرغ

۱۸: جویبار

محور ۵

زمان: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

۸: گلوگاه

۱۰: خلیل‌شهر

۱۲: بهشهر

۱۶: نکا

۱۸: میاندرود

محور ۶

زمان: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

۱۰: پل سفید

۱۶: زیراب

۱۸: شیرگاه