کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد.

اگر شهرداری ها نتوانند درآمد کافی و پایدار به درست آورند، نخواهند توانست تاسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند.

پایداری درآمد مستلزم آن است که اولا این اقدام از استمرار نسبی برخوردار باشد و ثانیا حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. از این رو دستیابی به روش های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و در نهادیت مدیریت مطلوب شهر ها خواهد داشت.

در این میان، تکیه بر تنوع و ترکیبی از شیوه‌های مختلف تامین درآمد مطلوب و در عین حال مطمئن و پایدار شامل «نظام‌های مالیاتی پیشرفته»، «مکانیزم‌های کارآمد دریافت عوارض»، «ساختارهای جدید ارائه خدمات و دریافت جرایم» و همچنین «استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری» در کنار استفاده متناسب، هدفمند و بهینه از سایر کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولتی، راهگشای پایان دادن به مدیریت شهری به قیمت فروش شهر است.

این در حالی است که «تقویت بازارهای سرمایه داخلی و بین‌المللی»، «ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و تحرک مردم و کالاها»، «سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین شهری» و نهایتا «بهره‌گیری از تخصص مدیریت مالی»، از جمله رویکردهای روز دنیا و مورد توجه و تعقیب در این زمینه هستند.

علی اکبر گلی کارشناس ارشد مدیریت مالی / علی اکبر گلی مسئول امور قرار دادهای شهرداری آمل