1
استاندار مازندران با بیان اینکه ظرفیتی خوبی در بندرامیرآباد برای توسعه اقتصادی وجود دارد؛ بر دعوت از سرمایه گذاران برای توسعه صادرات از بندر امیرآباد تاکید کرد.
به گزارش حرف، احمد حسین زادگان، در بازدید از بندر امیراباد افزود: دولت های مختلف در سال های مختلف این انقلاب، در شکل گیری و توسعه بندر امیرآباد نقش داشته اند و اکنون ظرفیت اقتصادی مهمی در استان وجود دارد.
وی گفت: با توجه به وجود پتانسیل مناسب در بندر امیرآباد، زیرساخت ها و ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری، باید سرمایه گذاران در این بخش ورود کدره و برای توسعه صادرات تلاش شود.
استاندار مازندران خاطر نشان کرد: امروزه با فاصله گرفتن از اتکاء به منابع نفتی برای تامین منابع مالی، صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تامین منابع مالی ایفا می کند و باید از این ظرفیت استفاده و صادرات در بندر و استان مازندران افزایش یابد.
حسین زادگان بیان داشت: تاکنون بخش خصوصی به درستی از ظرفیت بندر امیرآباد به عنوان یکی از بنادر شمال کشور که در برخی از موارد همچون غلات، پایلوت غلات شمال کشور است و اولویت ها و مزیت های مختلف دارد؛ استفاده نشد.
وی گفت: همه ما باید برای توسعه بندرامیرآباد بهشهر از وضعیت کنونی تلاش کنیم و مازندرانی های سراسر کشور برای جذب سرمایه گذار در این بندر، توسعه اقتصادی مازندران و توسعه صادرات تلاش کنند.
استاندار مازندران با بیان اینکه باید مشوق های مختلف برای ورود سرمایه گذاران به بندر و سرمایه گذاری در بندر امیرآباد انجام شود؛ خاطر نشان کرد: اگر چه معافیت های مالیاتی مناسب و مشوق های مختلفی وجود دارد؛ اما برای ورود سرمایه گذاران در این حوزه بیش از پیش تلاش شود.
حسین زادگان افزود: امروز برای توسعه اقتصادی باید بخش های خصوصی وارد کار شده و صادرات رونق یابد و همه استان، ظرفیت های استانی و مازندرانی ها برای این امر تلاش کنند.