ستون1
رئیس اداره حفاظت محیط زیست عباس آباد از گرفتار شدن باکلان ها در یکی از پره های ماهیگیری این شهرستان و مرگ بیش از ۴۰ باکلان خبر داد. شراره کرمی راد گفت: بیش از ۴۰ قطعه باکلان در تورهای پره ماهیگیری یکی از شرکتهای صید پره گرفتار و دچار خفگی و مرگ شده اند و متاسفانه بیش از ۳۰ قطعه ازباکلان ها ذبح شده بودند که علت این موضوع در حال بررسی است.
لازم به ذکر است ،براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ضرروزیان هر قطعه باکلان دومیلیون ریال جریمه دارد.