با تصمیم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، محمد محمدی، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع دستگاه فرهنگ و هنر استان جای خود را به حمید امینی، رئیس اداری و مالی این اداره کل داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، محمود شالویی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با صدور احکام جداگانه ای محمد محمدی، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع اداره کل را به سمت نماینده ویژه خود در غرب استان و حمید امینی رئیس اداری و مالی اداره کل را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب کرد.