رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با صدور دو دستور تخصیص جداگانه به خزانه، مجوز پرداخت ۲۳۹۶.۵ میلیارد ریال به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی از سیل اخیر را در استان‌های گلستان و مازندران صادر کرد.

به گزارش ایسنا، این دستورات در پی مصوبه ۱۱ فروردین ۹۸ هیأت وزیران صادر شده و بر اساس آن بابت هر هکتار زراعت تا دو میلیون تومان، هر هکتار باغ تا پنج میلیون تومان، هر واحد دامداری تا پنج میلیون تومان، هر رأس دام سبک تا ۵۰۰ هزار تومان، هر رأس دام سنگین تا سه میلیون تومان، هر کلنی زنبور عسل تا ۱۰۰ هزار تومان و هر هکتار آبزی‌پروری تا پنج میلیون تومان به خسارت‌دیدگان سیل اخیر در استان‌های گلستان و مازندران پرداخت خواهد شد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، در استان مازندران بابت ۴۶ واحد مرغداری گوشتی با ۵۰۰ هزار قطعه و دو واحد مرغداری مادر به ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه حداکثر مبلغ چهار میلیارد تومان خسارت پرداخت خواهد شد.

در این مرحله از تخصیص صادر شده سهم استان گلستان ۱۶۰۶.۵ میلیارد ﷼ و سهم مازندران ۷۹۰ میلیارد ﷼ خواهد بود.